COMENIUS 1. Kalbinis projektas ,,Religinio gyvenimo ir dorinio ugdymo sàsajos”

COMENIUS 1. Pradiniø klasiø mokiniø projektas „Jaunieji artistai jaunajai Europai“


COMENIUS. Mokyklø partnerystës kalbinis projektas „(Ne)Susikalbëjimas“  -  „Verständnisse und   Missverständnisse“


Comenius  projekto  monitoringo vizitas

http://www.smpf.lt